Regulamin korzystania z formularza kontaktowego


§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy "Regulamin korzystania z formularza kontaktowego" (dalej: Regulamin) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.rat-met.com.pl w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie (pytania) zadane za pomocą formularza kotnaktowego w zakresie tematycznym nim objetym.


§ 2. Definicje.

​Pojecia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Administrator - Paweł Ratyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rat - Met Przekłądnie Zębate Elementów Metalowych Paweł Ratyński z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050) przy ul. 8 marca 3, e-mail: biuro@rat-met.com.pl, tel. +48 796113033.

2. Formularz kontaktowy - znajdujący się na stornie internetowej www.rat-met.com.pl formularz, w którym Użytkownik strony internetowej zamieszcza dane i zadaje pytanie (pytania) w celu realizacji przesłanego zgłoszenia przez Administratora.

3. Użytkownik - osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym Regulaminem.


§ 3. Określenie zasad dostępu Użytkownika do Formularza kontaktowego.

1. Formularz kontaktowy został udostępniony Użytkownikowi na stronie internetowej www.rat-met.com.pl w zakładce Skontaktuj się z nami.

2. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności, w szczególności nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji lub logowania.

3. Usługa Formualrz kontaktowy jest świadczona przez Administratora nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

4. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora oraz do uzyskania informacji w ramach konkretnych spraw m.in. zakresus świadcoznych usług przez Administratora, dokonania szacunkowej wyceny.

5. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do korespondencji w ramach konkretnych zleceń realizowanych przez Administratora.


§ 4. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika.

1. Celem skorzystnaia z Formularza kontaktowego Użytkoiwnik dokonuje następujące czynności:

a. wypełnia Formularz kontaktowy poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko/ nazwa, telefon (opcjonalnie), adres e-mail, firma (opcjonalnie), temat, pytanie stanowiące treść wiadomości oraz załącznik;

b.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie (pytania) oraz ich archiwizacji;

c.  potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;

d.  potwierdza, że zapoznał się z treścią Klauzulą informacyjną RODO oraz że akceptuje jej wszystkie postanowienia;

e.  wyraża wolę kontaktu poprzez naciśnięcie na przycisk (link) „Wyślij”.

2.  Wyrażenie zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 ppkt. 2 Regulaminu jest dobrowolne i może zostać cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym o przysługujących prawach i sposobie ich realizacji, znajduje się w Klauzuli informacyjnej RODO zamieszonej na stronie internetowej www.rat-met.com.pl.

3.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

4.  Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej zgody oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

5.  Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.


§ 5. Odpowiedzialność i prawa Administratora.

1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. brak udzielenia odpowiedzi na to pytanie zadane przez Użytkownika za pomocą Formularza kontaktowego;

b. decyzje Użytkownika podjęte na podstawie informacji uzyskanych w związku z wypełnieniem Formularza kontaktowego;

c. działanie strony internetowej www.rat-met.com.pl i Formularza kontaktowego lub ich użytkowanie bądź niemożność ich użytkowania lub ich niewłaściwe działanie.

2.  Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego:

a. mają walor informacyjny;

b. nie mogą być podstawą żadnych roszczeń wobec Administratora.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.rat-mat.com.pl. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi dokonane będzie poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.rat-mat.com.pl.

4. Administrator jest uprawniony do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie internetowej www.rat-met.com.pl .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.